จะซื้อ จะโอนที่ดิน ผู้ซื้อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

กรณีบุคคลธรรมดาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหนังสือเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องหนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ กรณีนิติบุคคลหนังสือรับรองนิติบุคคล ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือนบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน พร้อมรายละเอียดในบัญชีรายชื่อของนิติบุคคลที่สามารถซื้อที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หากผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว ต้องมีหุ้นไม่ถึงร้อยละ 40 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการซื้อสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
Read More